ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานแพทย์ และเจ้าหน้าที่, ห้องประชุม และห้องแพทย์เวร กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัด

เอกสารประกวดราคา

แบบรูป

ปร4 ปร5 ปร6

งวดงาน งวดเงิน

แบบ บก 01

พิมพ์