ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕-เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)

บันทึกขอลงนามในประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาสที่ ๓ เอกสารแนบไตรมาสที่๓ เดือน เม.ย.๖๕ ถึง มิ.ย.๖๕

พิมพ์