ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric จำนวน 1,200 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 3,180,000.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

20220722_plan เลนส์เหลือง

พิมพ์