ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สเปค แท็บแล็ต 60 เครื่อง

ประกาศจังหวัด

เอกสารประกวดราคา

พิมพ์