ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 1,100,000 ลูกบาศก์เมตร ในวงเงิน 5,500,000.-บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210127_ประกาศ O2-new

พิมพ์