ประกาศผู้ชนะการสนอราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็ง หรือ กึ่งแข็ง ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 513,000.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่น สามพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210202_ประกาศผู้ชนะขอบลิ้นหัวใจแบบแข็งกึ่งแข็ง

พิมพ์