ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

by อาณัติ แก่นมณี | 8 กุมภาพันธ์ 2021 08:30

ร่างประกาศจังหวัด

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Post Views: 14

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=562