ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศจังหวัด

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แบบ บก 06

พิมพ์