ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องผ่าตัด จำนวน ๔ ห้อง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศจังหวัด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

แบบแปลนใหม่

รายการประกอบแบบ

ปร.4 ปร.5 ปร.6

งวดงาน งวดเงิน

แบบ บก 01

พิมพ์