ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปอดเทียมพร้อมอุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินหลอดเลือดแดง จำนวน 450 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 5,262,313.50 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-diding)

20210301_plan ปอดเทียม

พิมพ์