ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ จำนวน 450 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 810,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210301_plan ชุดสายยางประกอบให้น้ำยา

พิมพ์