ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย จำนวน 450 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 1,220,512.50 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าร้อย สิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

20210301_plan ชุดสายยางประกอบการไหลเวียน

พิมพ์