ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแบบโคมคู่ ชนิดติดเพดาน ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 100,000 ลักซ์ ชนิดหลอดไฟ LED จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ (Urine analysis and automate urine sedimentation) พร้อมชุดน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ_compressed (1) พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ30 พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

MX-M464N_20210831_093731 พิมพ์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารมหิดล ชั้น 2-4 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ปร.4 ตาข่ายกันนก ปร.5 ตาข่ายกันนก บก.01 ตาข่ายกันนก   พิมพ์

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ Gel Cross matching พร้อมน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0111 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัด จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ไส้ตัวตัดเย็บแบบตรง (อัตโนมัติ) ขนาด 75 มม. จำนวน 200 ชิ้น 2. ไส้ตัวตัดเย็บแบบตรง (อัตโนมัติ) ขนาด 55 มม. จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,284,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210901_ประกาศไส้ตัวตัดเย็บ_compressed (1) พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0112 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กล้องส่องตรวจหู คอ จมูก ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อสำหรับผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ 1. ไส้ตัวตัดเย็บแบบตรง (อัตโนมัติ) ขนาด 75 มม. จำนวน 200 ชิ้น,2. ไส้ตัวตัดเย็บแบบตรง (อัตโนมัติ) ขนาด 55 มม. จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณเงินทั้งสิ้น 1,284,000.-บาท

20210823_plan ไส้ตัวตัดต่อ 55 75mm พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก (Bone graft) จำนวน 500 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 895,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210823_ผู้ชนะ bone graft พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อสารเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิด โพลิเมอร์ ขนาด 2 มล.จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 864,025.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210819_ประกาศสารเชื่อมปิดโพลิเมอร์ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด ๓x๔ ๘ชั้น สเตอร์ไรด์ (ซองละ ๕ ชิ้น) จำนวน 630,000 ซอง ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,142,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

20210819_ประกาศก๊อส 3×4 st พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบกึ่งแข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มล. จำนวน 120 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,109,376.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210819_ประกาศวัสดุห้ามเลือดแบบกึ่งแข็ง_compressed พิมพ์

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลและอุปกรณ์ต่อร่วม แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ทาสีหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบรูป ปร.4 ปร.5 BOQ จ้างเหมาทาสีหอพักนิสิตแพทย์ – เสนอราคา ประกาศประกวดราคาทาสี เอกสารประกวดราคา ทาสี พิมพ์

ประกาศระกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 14 รายการ

ประกาศผู้ชนะMRI พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อสารละลายหนืดที่ใช้ประกอบการผ่าตัดตา จำนวน 3,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 3,688,290.-บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210811_ประกาศสารละลายหนืด พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ

จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีด Piperacillin 4 g + tazobactam 0.5 g inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Piperacitam+Tazobactam inj พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin sodium inj 2 gm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Fosfomycin 2 GM inj พิมพ์

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ Gel Cross matching พร้อมน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0093 พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา ทาสีหอพัก ร่างประกาศจังหวัด ทาสีหอพัก บก.01 รายการประกอบแบบเพิ่มเติม 1 รายการประกอบแบบเพิ่มเติม 2 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

MX-M464N_20210809_143510 MX-M464N_20210809_143526 สเปค 64 แบบ บก.06 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดขนาดเล็ก จำนวน จำนวน 28,000 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 504,000.- บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210807_ประกาศผู้ชนะ small c;ip พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบกึ่งแข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มล. จำนวน 120 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,109,376.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

20210807_plan วัสดุห้ามเลือดแบบกึ่งแข็ง พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๖๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนแท็ปเล็ต 60 เครื่อง พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทาสีภายในและภายนอก อาคารมหิดล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนทาสี อาคารมหิดล พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร ภายในบริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

บก 06. ทำความสะอาด 64 spec ทำความสะอาด 64 ประกาศ ทำความสะอาด 64 ประกวดราคา ทำความสะอาด 64 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด ๓x๔ ๘ ชั้น สเตอร์ไรด์ (ซองละ ๕ ชิ้น) จำนวน 630,000 ซอง ในวงเงินทั้งสิ้น 2,142,000.-บาท

20210804_plan ก๊อส 3×4 พิมพ์

ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิดโพลิเมอร์ ขนาด 2 มล.จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 864,025.-บาท

20210804_plan สารเชื่อมปิดหลอดเลือด พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก 06 เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ spec เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ ร่างประกาศเช่าคอม 2 รายการ ร่างประกวดราคาเช่าคอม 2 รายการ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารละลายหนืดที่ใช้ประกอบการผ่าตัดตา จำนวน 3,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 3,688,290.-บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210803_ประกาศเผยแพร่แผนสารหนืด พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษากล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๒๐ รายการ แบบรวมอะไหล่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษากล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๒๐ รายการ แบบรวมอะไหล่0 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0092 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ๒ ห้องประชุม ๓ และห้องนอนเวร กลุ่มงานศุติ – นรีเวชกรรม ตึก ๕๐ ปี แม่และเด็ก จำนวน ๑ งาน

เผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก และเอวในโรคกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท (Thoracic and lumbosacral pedicle screw in spinal stenosis and other spinal disease without deformity correction) จำนวน 5 รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 8,341,500.-บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210729_ประกาศยกเลิกชุดโลหะ 8,341,500 พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ ร่างประกาศจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ 3.สเปค 64 3.แบบ บก.06 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่องกล้อง จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑๙,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศจังหวัด เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบรูป รายการประกอบแบบ ปร4 ปร5 ปร6 งวดงาน งวดเงิน   พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0091 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามและพยากรณ์ระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องชนิด พร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง จำนวน 1 ชุด

แผนจัดซื้อ พิมพ์