ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดแบบแผ่รังสีเพิ่ม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๘ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

spec เช่าพิม 58 3 ปี แบบ บก06 เช่าพิม 58 เครื่อง 3 ปี ประกวดราคาเช่าพิม 58 3 ปี ประกาศเช่าพิม 58 3 ปี พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การใส่สารกัมมันตภาพรังสีโคบอลท์ – ๖๐ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin phosphate tab 100 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา Sitaglitin 100 mg   พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 214 ชุด กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

บก 06 เช่าคอม 214 spec เช่าคอม 214 3 ปี ปรับรุง 1 ร่างประกาศเช่าคอม 214 3 ปี ปรับปรุง 1 ร่างเอกสารประกวดราคา 214 3 ปี ปรับปรุง 1 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส๒ (เดือนมกราคมพ.ศ.๒๕๖๕-เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

บันทึกขอลงนามในประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาสที่๒ เอกสารแนบไตรมาสที่๒ เดือน ม.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๕ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Azathioprine tab 50 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Azathiopine   tab 50 mg พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sulfasalazine 500 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sulfasalazine 500 mg . พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (Infusion Pump) จำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดไฟส่องสวมศีรษะพร้อมกล้องใช้ในการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาซผู้ชนะ พิมพ์

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ๒ ห้องประชุม ๓ และห้องนอนนอนเวร กลุ่มงานสูติ – นรีเวชกรรม ตึก ๕๐ ปี แม่และเด็ก จำนวน ๑ งาน

แบบ_compressed_compressed (1) ร่างเอกสารประกวดราคา สูติ ร่างประกาศจังหวัด สูติ ปร.4 ปร.5 เสนอราคา ปรับปรุงห้องประชุม 2 , 3 และ ห้องนอนเวร กลุ่มงานสูติ – นรีเวชกรรม   พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 ชุด วงเงิน 10,770,000.00 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องสแกนแผ่นรับภาพรังสีเอกซเรย์ทางทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา NSS 100 ml (ร่าง) เอกสารประกาศประกวดราคา NSS 100 ml spec แนบท้ายประกาศ NSS 100 ml พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา NSS 1,000 ml (ร่าง) เอกสารประกาศประกวดราคา NSS 1,000 ml spec NSS 1,000 ml พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sterile water inj 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Sterile water 100 ml (1) (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Sterile water 100 ml spec Sterile water 100 ml พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sterile water 1,000 ml for irrigate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Sterile water for irrigation 1,000 ml (1) (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Sterile water for irrigation 1,000 ml spec Sterile water 1,000 ml for irrigate พิมพ์

(ร่าง) ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride for irrigate 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา NSS 1,000 ml for irrigation… (ร่าง) ประกาศประกวดราคา NSS 1,000 ml for irrigation2.2 spec NSS for irrigate 1,000 ml พิมพ์

(ร่าง) ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา D5S2 1,000 ml.. spec D5N2 1,000 ml (ร่าง) ประกาศประกวดราคา D5S2 1,000 ml.2.2 พิมพ์

ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณพ.ศ.2565

ราคากลาง NSS 1,000 ml พิมพ์

ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณพ.ศ.2565

ราคากลาง NSS 100 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับใช้ในศูนย์ผ่าตัดวันเดียวกลับ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0262 พิมพ์

ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้ากล้องผู้ช่วยและล็อคหัวกล้องด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

black0258 พิมพ์

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้ากล้องผู้ช่วยและล็อคหัวกล้องด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0263 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride for irrigate 1,000 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง NSS for irrigate 1,000 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง D5N2 1,000 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผน NSS 1,000 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผน NSS 100 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sterile water 1,000 ml for irrigate ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

เผยแพร่แผน Sterile water 1,000 ml for irrigate พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ผสมยาเตรียมปราศจากเชื้อเฉพาะราย 4 ฟุต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0261 พิมพ์

ประกาศราคากลางเครื่ืองจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอากอน ชนิดควบคุมความลึก จำนวน 1 เครื่อง

black0253 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอากอน ชนิดควบคุมความลึก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0260 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒,๘๓๔ ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศ เอกสารประกวดราคา 2.เปคชุดเจ้าหน้าที่ปี 65 4แบบ บก.06 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนแบบ Non Compliance Balloon จำนวน 2,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 4,234,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220401_ประกาศผู้ชนะ noncompliance พิมพ์

ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ชนิดมุมมองภาพทิศ 30 องศา จำนวน 3 ชิ้น 2.กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ชนิดมุมมองภาพทิศ 70 องศา จำนวน 1 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา spec แนบท้ายประกาศ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 ชุด วงเงิน 10,770,000 บาท

20220426_price เครื่องติดตาม พิมพ์